De Steve JobsSchool

De Steve JobsSchool bereidt leerlingen voor op de toekomst door met moderne middelen in te spelen op hun mogelijkheden.

Op een Steve JobsSchool kunnen leerlingen zich zo veel mogelijk in hun eigen tempo ontwikkelen, rekening houdend met de eisen die de school en de overheid stellen. Op deze manier willen we de beste leeropbrengsten per leerling behalen. Leerkrachten vervullen de rol van coach/mentor, maar ze zijn ook vakspecialisten (bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen) die de leerlingen instructie geven en ondersteunen in het leerproces. Voor het inoefenen worden onder meer adaptieve/interactieve programma’s gebruikt.

Om dit schoolmodel mogelijk te maken zijn tools ontwikkeld (sCoolTools) waarmee de belangrijkste processen worden ondersteund en de samenwerking tussen leerkracht, leerling en ouder wordt gefaciliteerd.

 

Curriculum

Leerlingen werken in acht jaar primair onderwijs toe naar het behalen van de door de Nederlandse overheid verplichte kerndoelen. Deze kerndoelen zijn onderverdeeld in diverse vakgebieden, deelgebieden en doelen. Een voorbeeld van zo’n doel is ‘Klokkijken in hele uren’. Dit doel valt onder het vakgebied ‘Rekenen’ en onder het deelgebied ‘Tijdsbesef’. Elke 6 tot 8 weken worden in het Individueel Ontwikkelingsplan nieuwe doelen vastgesteld. De leerling volgt hiervoor verplichte instructie en heeft tijd om de geleerde stof te verwerken en in te oefenen. Dit gebeurt deels onder begeleiding van de leerkracht en deels autonoom op het Stilteplein op school.

De behaalde doelen worden bijgehouden met sCoolTracker, zodat direct zichtbaar is hoe de leerling zich ontwikkelt in de leerlijn van het desbetreffende vakgebied.

Leerling, coach en ouder

De samenwerking tussen leerkracht, leerling en ouder vormt een belangrijke pijler van dit schoolmodel. Elke 6 tot 8 weken vindt een gesprek plaats, waarin het Individueel Ontwikkelingsplan wordt geëvalueerd en de doelen voor de komende periode worden bepaald op basis van de kerndoelen van de school/de overheid.

Via een online applicatie (sCoolTracker) wordt de voortgang bijgehouden en kunnen alle betrokkenen daarover met elkaar communiceren.

01 Onderwijs voor een nieuwe tijd